باشگاه مشتریان بانک ملی

بانک ملی ایران پس از بررسی و ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان، شرکت مدیریت فردا را به عنوان پیمانکار پروژه «مطالعات پایه و طراحی باشگاه مشتریان بانک ملی ایران» انتخاب نمود. (2 خرداد 1395) فاز اول پروژه باشگاه مشتریان بانک ملی ایران به اتمام رسید و مراحل فاز دوم (تولید و راه اندازی سامانه) در بانک ملی آغاز گردیده است (1396/02/01)

بالا