رادیو مشتریان : بخش سوم (ارزیابی رضایت)

 

 کانال رفتارشناسی مشتریان

 بخش سوم : ارزیابی رضایت

 

عنوان جلسه مدت پخش آنلاین دانلود مشاهده
1 اهمیت ارزیابی رضایت 15:05
2 پارامترهای ارزیابی رضایت از محصول 9:02
3 پارامترهای ارزیابی رضایت از خدمات 22:05

 

  لیست کانالهای رادیو مشتریان  |  کانال رفتارشناسی مشتریان

 

بالا