کانال باشگاه مشتریان : بخش دوم (برنامه وفادارسازی)

 

 کانال باشگاه مشتریان

 بخش دوم: برنامه وفاداری

 

عنوان مدت پخش آنلاین دانلود مشاهده
1 انواع برنامه وفاداری به زودی  
2 اهداف و نتایج برنامه های وفاداری به زودی  
3 ارزش آفرینی  به زودی  
4 انواع مشتریان در برنامه های وفاداری به زودی  
5 اصول برنامه وفاداری موفق به زودی  
6 ارزیابی اثربخشی برنامه های وفاداری به زودی  
7 رضایت یا وفاداری؟/ فروش یا سود؟ به زودی  

 

  

  لیست کانالهای رادیو مشتریان  |  کانال باشگاه مشتریان

بالا