کانال رفتارشناسی مشتریان

 بخش پنجم: رفتارشناسی مشتریان

 

عنوان مدت پخش آنلاین دانلود مشاهده
1 اهمیت رفتارشناسی به زودی  
2 ذینفعان به زودی  
3 انواع رفتارشناسی به زودی  
4 شیوه های رفتارشناسی به زودی  
5 منابع اطلاعاتی به زودی  
6 اهمیت و مزایای سگمنت بندی بازار به زودی  
7 الزامات سگمنت بندی بازار به زودی  
8 انواع بخش بندی بازار به زودی  
9 فرآیند سگمنت بندی بازار به زودی  
10 داده کاوی به زودی  
11 سنجش نگرش به زودی  
12 ارزیابی رفتاری مشتری به زودی  

 

  لیست کانالهای رادیو مشتریان  |  کانال رفتارشناسی مشتریان

 

 

بالا