باشگاه مشتریان بانک ملی

بانک ملی ایران پس از بررسی و ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان، شرکت مدیریت فردا را به عنوان پیمانکار پروژه «مطالعات پایه و طراحی باشگاه مشتریان بانک ملی ایران» انتخاب نمود. شایان ذکر است در فرآیند مزبور علاوه بر توانمندیهای فنی، سوابق اجرایی و طرح پیشنهادی شرکتها به عنوان شاخص انتخاب پیمانکار در نظر گرفته شده است. (2 اسفند 1394)

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا