از قابلیت های کلیدی این نرم افزار یکپارچه تحت وب این است که بصورت همزمان می توان پرونده های تسهیلات را بین بخش های زیر تقسیم و مراحل پیگیری را صورت داد :

- دایره تسهیلات در شعبه

- سرپرستی یا اداره امور شعب

- اداره وصول مطالبات

- موسسات خدمات وصول مطالبات

 

امکانات و بخش های نرم افزار وصول مطالبات بانکی
بخش ثبت پرونده

- تعریف کارشناسان (تسهیلات، وصول، حقوقی ثبتی، حقوقی محاکم، سرپرست و غیره)
- تعریف گروه های کاری و شعب
- تعیین سطح دسترسی بر حسب گروه کاری یا شعب
- ثبت پرونده و ملحقات (اطلاعات تسهیلات، اطلاعات ضامنین و نزدیکان، اطلاعات تضامین)

بخش مالی

- ثبت اطلاعات مبلغ تسهیلات و سوابق پرداخت
- ثبت اقساط معوق
- ثبت چک های برگشتی
- ثبت مطالبات وصول شده
- گزارشگیری وصول (به تفکیک کارشناس، زمان وصول و غیره)

بخش وصول

- کارتابل کارشناس وصول
- ثبت سوابق پیگیری
- ثبت سوابق مالی
- ثبت رویدادها، هشدارها و قرارهای ملاقات
- دسته بندی پرونده ها

بخش های حقوقی ثبتی و حقوقی محاکم

- کارتابل کارشناس حقوقی (حقوقی ثبتی یا حقوقی محاکم)
- ثبت مراحل حقوقی ثبتی (وکیل، ثبت شکایت و غیره)
- ثبت هزینه های حقوقی ثبتی و حقوق محاکم
- ثبت اقدامات و مراحل حقوقی محاکم
- ثبت دارایی های قابل وصول

امکانات جانبی

- تلفن گویای هوشمند خودکار (VOIP)
- سامانه ارسال پیامک هوشمند
- تقسیم هوشمند و خودکار پرونده بین کارشناسان 
- نرم افزار تلفن همراه (مشاهده سوابق و پیگیری ها)
- اتصال به سامانه 118 مخابرات
- پشتیبان گیری خودکار و دستی

 

بالا