برای اولین بار در ایران، کلینیک مشتریان خدمات تخصصی خود را در حوزه هوش مشتریان (Customer intelligence) ارائه می کند که در دو حوزه اصلی متمرکز می باشد:

1- مشتریان حقیقی (B2C)

2- مشتریان سازمانی (B2B)

 

این خدمت در قالب تحلیل جامع مشتری شامل بخش های زیر می باشد :

- جمع آوری مستمر اطلاعات از مشتری

- ارزیابی تراکنش مالی مشتری

- ارزیابی رفتارهای غیر مالی مشتری

- کنترل ارتباطات با مشتری (ارتباط شرکت با مشتری و مشتری با شرکت)

- فرآیندهای ارتباطی با مشتری

- مدیریت تجربه مشتری

- ارزیابی خواست واقعی مشتری بر اساس تحلیل شکاف

- کنترل ارزش آفرینی مشتری برای شرکت

- کنترل منافع مشتری از شرکت

- کنترل وفاداری مشتری به شرکت

بالا