راهکارها و خدمات : رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان

 

 

کلینیک مشتریان به عنوان مرکز تخصصی وفادارسازی مشتریان فعالینهای خود در حوزه رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان متمرکز نموده است.

 

در این مسیر منابع اطلاعاتی، ابزارها و روشهای عمومی مورد استفاده به شرح ذیل می باشد:

الف) منابع اطلاعاتی :

  - داده های آماری  و   توصیفی موجود نزد کارفرما

  - کاوش اطلاعات درون سازمان کارفرما

  - داده های اطلاعاتی دست اول

  - پرسشنامه و چک لیست

  - مصاحبه ساختاریافته

 

ب) ابزارها

  - تحلیل های آماری پیشرفته

  - تحلیل شکاف

  - تحلیل سلسله مراتبی

  - داده کاوی

 

بر این اساس خدمات این مرکز در حوزه رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان به شرح ذیل می باشد:

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا