مقالات حوزه باشگاه مشتریان

 

سال نشر عنوان مقاله لینک دانلود
1393 

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از پذیرش بانکداری تلفن همراه (مطالعه موردی: بانک ملی، سپه و صادرات) 

001
1393

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی خریداران مواد غذایی فروشگاه های زنجیره ای اتکا

002
1393   ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد: نقش رضایت کارمندان و مشتریان (مورد مطالعه: شعب یک بانک)
003
1393

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی خریداران مواد غذایی فروشگاه های زنجیره ای اتکا

004
1393 

نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده های گوشتی کاله) 

 005
1391

استخراج شاخص های ارزش گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

006
1391 

ارائه مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتری ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران) 

007
1393

بررسی رابطه ویژگی های درونی و بیرونی محصول با رضایتمندی مشتری

008
1391

تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری

009
1390

ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت

010
1394 

تأثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف کننده از برند


011
1395 

تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

012
1394 

نقش دوگانه تجربه خرید مصرف کننده در قصد خرید مجدد محصولات بدلی و اصلی برندهای لوکس

013
1395

سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)

014
1394

هم خوانی شخصیت برند با خودانگاره مشتری و اثرات آن بر رضایت و وفاداری آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان)

015
1395 

عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در مواجهه با تبلیغات پست الکترونیکی

016
1395 

فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف کنندگان

017
1394 

بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی: ابر فروشگاه هایپر استار تهران)

018
1395 

بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد - سازمان (مطالعه خریداران عمده دارو در شهر تبریز) 

019
1395

بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری

020
1394 

مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت)

021
1394

بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری

022
1394

بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری

023

1393

بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها

024
1394

ارائه مدلی برای سنجش رضایت از خدمات الکترونیکی بانک ملت

025
1394

رفتار مصرف کننده/ رمزگشایی از مغز خریداران جدید

026
1394 

اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

027
بالا