نام کتاب : راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی

نویسنده : دکتر مجتبی شفاعی

نشر : مدیریت فردا

چاپ اول:   1393

چاپ دوم : 1395

چاپ سوم: 1396

تعداد صفحات : 176 صفحه

 

بالا